Code of conduct

Lidl drager omsorg for, at de sociale minimumsstandarder gennemføres hos Lidl og i de forretningsmæssige forbindelser med forretningspartnere. Lidl er medlem af det fælles initiativ "Business Social Compliance Initiative" (BSCI) under den europæiske handelsorganisation, FTA. På grundlag heraf har Lidl udarbejdet sin egen Code of Conduct med det formål at forbedre de sociale minimumsstandarder hos vores forretningspartnere i de forskellige lande. Minimumsstandarderne er et vigtigt grundlag for Lidl's forretningsmæssige forbindelser med sine aftalepartnere.

1. Menneskelig værdighed

Der skal udvises respekt for den menneskelige værdighed som en helt grundlæggende forudsætning for den menneskelige sameksistens.

2. Overholdelse af lovforskrifter

De gældende nationale og andre relevante love og forskrifter samt ILO- og FN-konventionerne skal overholdes. Af alle gældende regler er det altid de bedste egnede i forhold til beskyttelsesformålet, der er bestemmende. Bestikkelse, bestikkelighed og andre former for korruption er forbudt.

3. Forbud mod børnearbejde

Ved fremstilling af varer eller udførelse af tjenesteydelser for Lidl er det forbudt at benytte børnearbejde som defineret i ILO- og FN-konventionen, den internationale standard SA8000 og i nationale regler. Overtrædelser af dette forbud skal afhjælpes gennem dokumenterede strategier og procedurer. Børns skolemæssige uddannelse skal understøttes i et passende omfang. Personer mellem 15 og 18 år (unge) i henhold til den internationale standard SA8000 må kun beskæftiges uden for skoletiden. Den daglige arbejdstid må under ingen omstændigheder overstige 8 timer og den tid, der dagligt tilbringes i skolen, på arbejdet og med transport, må ikke overstige 10 timer. Personer mellem 15 og 18 år (unge) må ikke udføre natarbejde.

4. Forbud mod tvangsarbejde og disciplinære foranstaltninger

Alle former for tvangsarbejde er forbudt. Det er forbudt at bruge fysisk straf, ulovlig mental eller fysisk tvang samt ærekrænkende verbal udskældning. 

5. Arbejdsbetingelser og aflønning

De nationalt gældende arbejdsretlige bestemmelser skal overholdes. Lønningerne og andre bidrag skal som minimum overholde de lovmæssige regler og/eller standarderne inden for den lokale industri. Lønningerne og andre bidrag skal defineres klart og hhv. udbetales og ydes regelmæssigt. Målet er, at der skal udbetales lønninger og andre bidrag i et omfang, der dækker leveomkostningerne, såfremt de lovmæssige minimumslønninger ligger for lavt til at dække disse. Fradrag for naturalydelser er kun tilladte i et mindre omfang og skal stå i et passende forhold til naturalydelsens værdi.

Den ordinære, maksimale arbejdstid afhænger af de lovmæssige forskrifter. Den ligger på højest 48 timer om ugen. Antallet af overarbejdstimer ligger på højest 12 timer om ugen. Det er kun tilladt at afholde overarbejdstimer derudover, hvis det i en kortere periode af driftsmæssige årsager er nødvendigt, og hvis det er tilladt i henhold til en kollektivretlig ordning. Overarbejdstimer skal betales særskilt eller afspadseres. Efter 6 arbejdsdage i træk har en arbejdstager krav på en arbejdsfri dag. Det er kun tilladt med flere arbejdsdage i træk, hvis dette er tilladt i henhold til den nationale lovgivning eller en kollektivretlig ordning.

6. Ikke-forskelsbehandling

Der må ikke ske nogen forskelsbehandling af de ansatte på grund af køn, seksuel orientering, alder, religion eller tro, race eller etnisk oprindelse, nationalitet, social baggrund eller handicap.

7. Foreningsfriheden og retten til fredelig forsamling

De ansattes ret til at etablere og melde sig ind i arbejdsorganisationer samt retten til at gennemføre kollektive handlinger som fastlagt i de respektive nationale love og forskrifter samt ILO-konventionen må ikke begrænses. De ansatte må ikke forskelsbehandles som følge af udøvelsen af disse rettigheder.

8. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Sikre og sundhedsfremmende betingelser på arbejdspladsen skal sikres. Tilstande på arbejdspladsen og i virksomhedsstrukturerne samt arbejdsbetingelser, som overskrider de grundlæggende menneskerettigheder, er forbudte. Navnlig må personer mellem 15 og 18 år (unge) ikke udsættes for farlige, usikre eller usunde forhold, som er til fare for deres helbred og udvikling. Medarbejderne skal regelmæssigt undervises i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Fra ledelsen skal der udpeges en repræsentant for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, som er ansvarlig for indførelsen og overholdelsen af sundheds- og sikkerhedsstandarderne på arbejdspladsen.

9. Miljøbeskyttelse

Miljø- og sikkerhedsretlige forskrifter vedrørende affaldsbehandling, håndtering af kemikalier eller andre farlige materialer eller stoffer skal overholdes. De ansatte skal instrueres i håndteringen af farlige materialer og stoffer.

10. Operationel gennemførelse

Gennemførelsen og overvågningen af ovennævnte sociale standarder skal iværksættes gennem en intern strategi i virksomheden vedrørende social ansvarlighed og gennem en tilsvarende intern procedure i virksomheden. Der skal oprettes en intern ordning i virksomheden for anmeldelse af overtrædelser af disse sociale standarder. Ansatte, der foretager anmeldelser, må ikke af den grund vises til rette eller stilles ringere.

Forretningspartnerne er indforståede med, at gennemførelsen af de sociale standarder til enhver tid kan kontrolleres af Lidl selv eller af en uafhængig kontrollant på vegne af Lidl.

Alle Lidl's aftalepartnere indvilliger i at gennemføre disse sociale standarder i deres virksomheder og at pålægge deres forretningspartnere at overholde disse standarder samt at overvåge deres gennemførelse.