Code of Conduct

Schwarz Koncernen lægger stor vægt på social og miljømæssig bæredygtighed i samarbejdet med vores forretningspartnere og i hele forsyningskæden. Code of Conduct for forretningspartnere beskriver i denne sammenhæng de grundlæggende principper for samarbejdet med forretningspartnere.

De principper, der er beskrevet heri, er minimumsstandarderne for vores forretningsrelationer. De er baseret på de internationale retningslinjer og principper, som er anført herunder:

  • Verdenserklæringen om Menneskerettigheder
  • United Nations Global Compact (UNGC)
  • FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder
  • FN's konvention om barnets rettigheder
  • FN's kvindekonvention
  • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder
  • Grundlæggende arbejdstagerrettigheder iht. International Labour Organisation (ILO)
  • Parisaftalen om klimaændringer

De nationale og andre relevante love og regler, som gælder i de lande, hvor der drives forretning, samt de principper, der er beskrevet i denne Code of Conduct, skal overholdes. Af de gældende regler er det altid den, der er bedst egnet til formålet, der har prioritet og derudover skal anvendelsen og overholdelsen af ovennævnte standarder suppleres af en virksomhedsintern procedure hos forretningspartnerne.

Bestikkelse, passiv bestikkelse og andre former for korruption er forbudt. Forretningspartneren skal også overholde alle gældende standarder for sin branche.

For at gøre dette dokument nemmere at læse anvendes den mandlige form af de personlige stedord. Dette er ikke forbundet med nogen form for diskrimination af de andre køn.

1. Arbejde

1.1. Forbud mod diskrimination

Forretningspartneren skal afholde sig fra enhver form for diskrimination. Ingen må blive stillet dårligere på grund af deres alder, køn, seksuelle orientering, graviditet, handicap, nationalitet, etniske oprindelse, hudfarve, religion eller tro, politiske holdninger, sociale baggrund eller civilstand. Diskrimination forekommer, hvis en person bliver stillet dårligere på grund af ovennævnte faktorer eller andre omstændigheder, som ikke kan retfærdiggøres.

Der er ligestilling mellem kvinder og mænd i alle aspekter, samt i den personlige og professionelle udvikling.

1.2. Retfærdig behandling

Forretningspartneren må ikke gøre brug af tvangsarbejde eller fængselsarbejde.

Forretningspartneren bærer ansvaret for, at grov eller umenneskelig behandling ikke finder sted på arbejdspladsen. Dette gælder især med henblik på seksuelle krænkelser, fysisk afstraffelse, mental og fysisk tvang samt verbal misbrug af medarbejderne. Medarbejderne må heller ikke trues med denne form for adfærd.

1.3. Lønninger og arbejdstider

Forretningspartneren skal overholde alle gældende love, regler og branchestandarder vedrørende lønninger og arbejdstider. Lønningerne og andre vederlag skal som minimum være i overensstemmelse med love og eventuelle relevante overenskomster og standarderne for den lokale branche.

Lønningerne og arbejdstider skal defineres klart og med jævne mellemrum bekræftes, og de skal udbetales i fuldt omfang. Målet er at udbetale lønninger og andre vederlag, som dækker leveomkostningerne, hvis den lovpligtige mindsteløn er for lav til dette. Fradrag for ydelser i naturalier er kun tilladt i mindre omfang og kun i et forhold, der er rimeligt med henblik på naturaliernes værdi. Forretningspartneren skal betale de lovpligtige sociale ydelser og de ydelser, som medarbejderne er berettiget til i henhold til den nationale lovgivning (f.eks. forsikringsydelser, overtimebetaling og feriepenge).

Derudover skal medarbejderne med jævne mellemrum informeres om sammensætningen af deres lønseddel på en let forståelig måde. De forpligtelser, der er en del af ansættelsesforholdet, skal dokumenteres skriftligt og udleveres til medarbejderen i form af en ansættelseskontrakt. Forretningspartneren må ikke kræve betaling for arbejdsudstyr.

Medarbejderne må ikke arbejde længere end de arbejdstider, der er fastlagt ved lov og eventuelle overenskomster. Lovpligtige helligdage skal overholdes. Derudover må det ikke kræves af medarbejderne, at de regelmæssigt arbejder mere end 48 timer om ugen, og de må ikke arbejde mere end 60 timer om ugen inklusive overtid. Dette overtidsarbejde skal betales eller afspadseres i henhold til den nationale lovgivning. Alle medarbejdere er berettigede til mindst én fridag efter seks sammenhængende arbejdsdage.

1.4. Foreningsfrihed

Forretningspartneren skal garantere retten til foreningsfrihed. Medarbejderne er berettigede til at forsamle sig i henhold til den gældende lovgivning samt til at stifte eller tilmelde sig fagforeninger og medarbejderorganisationer. Derudover er medarbejderne berettigede til kollektive overenskomstforhandlinger med henblik på løsning af arbejdsplads- og lønningsspørgsmål.

Udøvelsen af disse rettigheder må under ingen omstændigheder straffes.

1.5. Sundhed og sikkerhed

Forretningspartneren skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdspladserne og arbejdsudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende love og regler. Enhver overtrædelse af grundlæggende menneskerettigheder på arbejdspladsen og arbejdsrelaterede faciliteter er forbudt.

Derudover skal krav til brandsikkerheden og førstehjælp overholdes.

Særligt unge må i henhold til gældende lovgivning ikke eksponeres for farlige, usikre eller usunde forhold, som kan være til fare for deres sundhed og udvikling. Medarbejderne skal med jævne mellemrum modtage oplæring i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Der skal sørges for tilstrækkelig renlighed og ryttelighed på arbejdspladserne. Hvis forretningspartneren stiller boliger til rådighed for medarbejderne, gælder de sammen krav her.

Et medlem af virksomhedens ledelse skal udpeges som ansvarlig for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og vedkommende bærer ansvaret for oplæringen om og overholdelsen af Sikkerheds- og sundhedsstandarderne på arbejdspladsen.

1.6. Disciplinære foranstaltninger

Disciplinære foranstaltninger skal være i overensstemmelse med den nationale lovgivning og de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Upassende disciplinære foranstaltninger er ikke tilladt, herunder tilbageholdelse af lønninger, sociale ydelser eller dokumenter (f.eks. legitimation) eller forbud mod at forlade arbejdspladsen.

Derudover skal forretningspartneren respektere medarbejdernes ret til opsigelse.

1.7. Børnearbejde og beskyttelse af mindreårige

Forretningspartneren må ikke gøre brug af børnearbejde og skal overholde regler for beskyttelse af mindreårige. Medarbejdernes minimumsalder må ikke være under den alder, hvor undervisningspligten ophører. Medarbejderne må under ingen omstændigheder være yngre end 15 år (hhv. 14 år, hvis det er tilladt i henhold til den nationale lovgivning ifølge ILO-aftalen 138).

De nationale bestemmelser og de internationale standarder til beskyttelse af mindreårige skal overholdes. Og unge under 18 år må ikke udføre natarbejde.

2. Miljø

2.1. Miljøbeskyttelseslove

Forretningspartneren skal overholde de gældende love og regler vedrørende miljøbeskyttelse.

Forretningspartnerens virksomhed skal overholde kravene vedrørende bortskaffelse af affald, emissioner og vandbeskyttelse. Forretningspartneren skal overholde alle regler vedrørende farlige stoffer. Dette gælder især med henblik på opbevaring og, håndtering af farlige stoffer samt bortskaffelse af disse. Medarbejderne skal modtage oplæring i håndteringen af farlige materialer og stoffer.

2.2. Ressourcer og miljøbelastning

Hvis det med rimelige midler er muligt, skal miljøbelastning undgås, og under alle omstændigheder skal det reduceres. Miljø- og klimabeskyttelse samt at fremme biodiversitet er en vedvarende opgave, som kun kan løses ved løbende forbedring af beskyttelsesniveauet igennem en permanent nedsættelse af ressourceforbruget og mindskning af affaldsmængden. Forretningspartneren skal træffe passende foranstaltninger til at sikre dette inden for rammerne af sine aktiviteter.

3. Compliance

3.1. Underleverandører

Underleverandører, som forretningspartneren gør brug af til opfyldelse af sine opgaver, skal overholde de standarder, der er indeholdt i denne Code of Conduct. Forretningspartneren skal informere dem om indholdet af denne Code of Conduct og stille krav om, at de nævnte krav og standarder overholdes.

3.2. Indberetning af overtrædelser og forpligtelse til at samarbejde

Hvis forretningspartneren får kendskab til forhold, som tyder på en ikke ubetydelig overtrædelse af denne Code of Conduct, skal det omgående indberettes. Forretningspartneren er forpligtet til at fremlægge skriftlig dokumentation af overtrædelser, hvis der anmodes om det. Denne dokumentation skal indeholde en detaljeret beskrivelse af overtrædelsen, de involverede personer samt opståede eller potentielle konsekvenser for overtrædelsen (f.eks. indgriben fra myndighedernes side).

Forretningspartneren skal bidrage til opklaringsarbejdet i forbindelse med en overtrædelse. Indberetningen finder sted under hensyntagen til forretningspartnerens legitime og berettigede interesser og medarbejdernes rettigheder, herunder især rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne og beskyttelse af forretningshemmeligheder. Dette gælder også for overtrædelser hos forretningspartnerens underleverandør.

Virksomheden skal oprette en intern mulighed til indberetning af overtrædelser af disse standarder. Medarbejdere, der foretager indberetninger må ikke straffes eller diskrimineres af denne grund.

3.3. Audits

Forretningspartneren skal gøre det muligt at kontrollere, at denne Code of Conduct overholdes. Til dette formål skal han besvare forespørgsler skriftligt og give mulighed for kontrolbesøg i virksomheden. Forretningspartneren skal i forbindelse med den pågældende kontrol give de nødvendige indblik i den relevante dokumentation. Tredjeparter (f.eks. revisorer) kan blive betroet med udførelsen af denne kontrol.

Efter anmodning skal forretningspartneren indhente tilladelse til udførelse af tilsvarende kontroller hos de underleverandører, som forretningspartneren samarbejder med.

3.4. Ophør

I tilfælde af misligholdelse af forpligtelser, der er indeholdt i denne Code of Conduct, kan der sættes en rimelig frist for forretningspartneren med henblik på afhjælpning af problemet. Hvis dette ikke er muligt, kan der gives en advarsel til forretningspartneren. Hvis forretningspartneren ikke afhjælper problemet inden for den fastsatte frist eller i tilfælde af gentagne overtrædelser, kan kontraktforholdet bringes til ophør uden varsel. I tilfælde af gentagne eller alvorlige overtrædelser kan kontraktforholdet bringes til ophør uden varsel, også uden fastsættelse af en frist eller advarsler. Yderligere rettigheder, herunder Lidls eventuelt erstatningskrav, forbliver upåvirket heraf.