Beskyttelse af klimaet

Klimabeskyttelse

Klimaforandringer er en af vor tids største miljøudfordringer. Klimaaftalen, der blev indgået i Paris i 2015 og bekræftet ved COP26 i Glasgow i 2021, er en juridisk bindende aftale, indgået af de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention. Aftalens målsætning er at begrænse den globale opvarmning til under 2 grader celsius, ideelt set til 1,5 grader celsius, sammenlignet med temperaturniveauet før den industrielle revolution. Lidl Danmark understøtter dette mål. Ifølge WWF har Danmark det 13. højeste forbrug i verden målt per indbygger (pr. 2024*). Hvis ikke vi handler for at reducere vores påvirkninger af klimaet, kan blandt andet stigende temperaturer med deraf resulterende øget hyppighed af ekstreme vejrforhold ligesom tab af levesteder og biodiversitet få en direkte effekt på produktionen af fødevarer både nationalt og globalt.

Lidl Danmark er således forpligtet og motiveret til at nå de mål, der er fastsat i klimaaftalen fra Paris, og har defineret en klar proces herfor. Fundamentet for vores klimastrategi i Lidl Danmark er Science Based Targets-initiativet (SBTi), som vi i august 2020 tilsluttede os, som en del af Schwarz Group. Initiativet består af en alliance af ngo’er og virksomheder og har til formål at opfylde klimamålene i Paris-aftalen på virksomhedsplan.

Sammen med de andre virksomheder i Schwarz Group har vi i Lidl Danmark forpligtet os til følgende tre principper:
1. Vi forhindrer, hvor det er muligt, at udlede CO₂-emissioner.
2. Vi reducerer de CO₂-emissioner, som er uundgåelige.
3. Vi kompenserer for de operationelle CO₂- emissioner (Scope 1 og 2), som vi i øjeblikket hverken kan forhindre eller reducere.

Den største andel af Lidl Danmarks samlede CO₂-fodaftryk stammer fra fremstillingen af vores produkter (Scope 3). Derudover genereres der emissioner fra egne butikker, logistikcentre, hovedkontor og fra vores bilflåde. Vi kan påvirke de direkte drivhusgasemissioner betydeligt og træffer foranstaltninger for at undgå eller reducere dem. Der hvor vores udledninger i Scope 1 og 2 ikke kan nedbringes, kompenserer vi via Lidl Stiftung & Co. KG for de resterende uundgåelige udledninger med certificerede klimabeskyttelsesprojekter. CO₂-kompensationsprojekterne er i rapporteringsåret stadig et nødvendigt supplement og et bidrag til, at vi kan blive CO₂-neutrale i Scope 1 og 2. Vores forventning er, at disse på sigt kan udfases, medmindre de bidrager til, at Lidl Danmark kan blive en klimapositiv virksomhed.

*Kilde

Vores logikstikcentre har fokus på den energirigtige løsning

Vi har to logistikcentre; et i Kolding og et i Køge.

 

Vores logistikcenter i Kolding åbnede sammen med de første Lidl-butikker i 2005 og leverer varer til alle vores Lidl-butikker vest for Storebælt. Logistikcentret i Køge åbnede i 2014 og var med sine 40.000 m2 et af Danmarks største erhvervsbyggerier. Samtidig er det et af de mest avancerede lagerbyggerier i Danmark, hvor der er fokuseret på energirigtige løsninger i hele processen:

 

- Dagslysregulering og LED belysning giver 53% mindre energiforbrug end traditionel belysning.

 

- 50% af opvarmningen af lagerhallen kommer fra varmegenvinding af overskudsvarme fra køleanlæggene.

 

- Fjernvarme i stedet for naturgas reducerer CO2 med 36%.

 

- Solceller dækker 30% af energibehovet i administrationsbygningen.

 

- Fokus på smart transport: 10.000 færre kørte km hver dag; besparelse = 1,1 mio. liter brændstof pr. år.

På vej mod i morgen